Tugiteenused

Erivajadustega laste toetamine

 

  • 0,5  koormusega logopeed nõustab lapsevanemaid ja annab abi lastele

Logopeed MERIKE KÜNNAPAS

 telefon: 555 916 11 ja  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • 0,25 koormusega tugiõpetaja Merit Kvatš abistab neid lapsi, kes otseselt ei vaja logopeedi abi
  • 0,5 koormusega tervishoiutöötaja nõustab lapsevanemaid ja viib läbi terviseõpetust (hetkel koht kasutamata)

 telefon: 443 0955

  • vajadusel koostatakse individuaalne arenduskava erivajadustega lastele

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi ja kohandusi lapse arengu eeldatavates tulemustes, õppe-ja kasvatustegevuse kavandamisel või lapse kasvukeskkonnas (mängu-ja õppevahendid, ruumid, õppe-ja kasvatustegevuse meetodid, igapäevatoimingud, suhtluskeel, sh viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugispetsialistid, lapse erivajaduse spetsiifikast tuleneva ettevalmistusega pedagoogid) .

Lasteaed teeb koostööd Pärnumaa Rajaleidja keskusega, kus aidatakse välja selgitada  lapse võimeid  ning arenguvõimalusi ja ennetada või lahendada õppimise ja käitumisega seotud probleeme.

Aadress: Metsa 1,80010 Pärnu; tel: 58860710