Õppetöö

Eesmärgid ja põhimõtted

 

Missioon:

 

Lasteaed koostöös perega loob tingimused ja toetab lapse kasvamist iseendaks, kes 

- tuleb toime koolis ja igapäevaelus;

- austab inimest enda kõrval, esivanemaid ja kultuuri;

- hoiab oma tervist, maailma enda ümber ja on positiivse ellusuhtumisega.

 

Õppe- ja kasvatustegevused juhinduvad lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenevast temaatikast.

 

 

Eesmärgid ja sisu kavandatakse üldoskuste ja  järgmistes õppe- ja kasvatustegevuste valdkondades:

  • mina ja keskkond;
  • keel ja kõne;
  • matemaatika;
  • kunst;
  • muusika;
  • liikumine.

Hea Alguse programmist lähtudes ja hoolekoguga kooskõlastatult esitatakse  vanuseti veel:

  • rollimäng;
  • teadus;
  • kokandus;
  • tehnoloogiaõpetus.

Prioriteetideks on terviseedendus, keskkonna-,  väärtus- ja tarbijakasvatus.

Õppimine läbi mängu toimub erinevates mängukeskustes väikestes gruppides või individuaalselt kolme täiskasvanu juhendamisel (pedagoog, õpetaja abi).