Eesti Tulevikulapse SA

Sihtasutuse loomine on Pärnu Lasteaed Päikesejänku lastevanemate algatus, et tagada Step by Step programmi (Eestis tuntud kui Hea Algus) jätkusuutlikkus. 1994-1996 rahastas programmi (õpetajate koolitus, õppe- ja mänguvahendid, lisa-õpetajaabi, peretöö koordineerija jm) Georg Soros läbi Avatud Eesti Fondi eeldusel, et peale projektitoetuse lõppemist, annavad jätkamiseks oma panuse nii kohalik omavalitsus kui ka lapsevanemad.

 

Lastevanemate suurt huvi toetas soov jätkata uue, lapsest lähtuva mõtteviisi arendamisega ja kaasa aidata lasteaiale, mis erineks minevikust tulnud lasteaiast. Osapooli sidus ühine väärtus – LAPS, tema heaolu, vajadused ja oskused, mis aitaksid tal edaspidi toime tulla demokraatlikus ühiskonnas.

 

Kuna omavalitsusel ressurss puudus, sündis lasteaia vanematekogu mõttetalgute tulemusena 1996. aastal Eesti Tulevikulapse Fond, mis reorganiseeriti sihtasutuseks. Miks just selline nimetus? Arvame, et just tänased otsused ja teod määravad homse näo, siit siis mõiste „tulevikulaps”.

 

Juhtorganiteks on 3-liikmeline juhatus ja 5-7-liikmeline nõukogu, mis valitakse üldjuhul lasteaia vanematekogu liikmete hulgast. Lasteaiatöötajatest kuulub nõukogusse õppealajuhataja/peretöö koordineerija. Tööd tehakse vabatahtlikkuse alusel.

 

 2015/2016 õppeaastal

Juhatus: 

Monika Andrejev

Klair Luup

 

Nõukogu: 

Margo Põbo (esimees)

Taavi Laursoo

Kait Puusepp

Ege-Ry Auspere

Maret Põlluste

 

Sihtasutuse põhieesmärgiks on soodsate võimaluste loomine laste arendamisel otsustusvõimelisteks ja loovateks isiksusteks.

 Vabade vahendite olemasolul on sihtasutuse abiga parendatud õpikeskkonda nii toas kui õues, võimaldatud kooliminejatele lõpuekskursioon, toetatud perekooli tegevust jm.

 

NB! Hea Alguse jätkusuutlikkuse tagamine tähendab lapsevanemalt  vabatahtlikku annetust. Rahaliste vahendite saamiseks on ka kirjutatud projekte, korraldatud heategevusüritusi, leitud sponsoreid.

Sihtasutusel on avatud arveldusarve Swedbank konto nr EE462200 221011905876.