Kodukord


KODUKORD

1. ÜLDASÄTTED
1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks
kättesaadav.

2. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE
2.1 Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul esitab lapsevanem direktorile perearsti poolt väljastatud lapse tervisetõendi, kui see on antud ning täidab lasteaias lisaks veel talle antud lehe Minu lapse terviseleht.
2.2  Lasteaed on avatud kell 6.30 kuni 18.30                                                                                

Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (hiljemalt  kella 9.00-ks) ja viib ära sealt endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Hilisemad tulekud kooskõlastada rühmaõpetajaga.

2.3 Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.4 Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem kas rühmaõpetajat tema poolt avalikustatud telefoninumbril või telefonil 44 30955 või e-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt kell 9.00-ks.
2.5 Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele ( alla 14.a.) või selleks volitamata isikule. Isiku tuvastamiseks peab tal kaasas olema isikut tõendav dokument.
2.6 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.
2.7 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.8 Õpetajal on keelatud anda lapsi üle joobes isikutele ( Lastekaitse seadus§3, 25, 32)

3. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
3.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös  kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
3.3 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.4 Lapse tervislik seisukord peab võimaldama tal koos teiste lastega õues viibida, sest samal ajal toimub ruumide koristamine ja tuulutamine ning last järelevalveta ei jäeta.
3.5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
3.6 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
3.8 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).Kõige paremini sobivad pabertaskurätikud.
3.9 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.10 Lapse riided on soovitav märgistada lapsele arusaadavalt ja ära tuntavalt.
3.11 Laps vajab liikumistegevusteks saalis  T-särki ja lühikesi pükse.
3.12 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.13 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.14 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.15 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.16 Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
3.17 Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
3.18 Nakkushaiguste esinemise perioodil (millest teavitab lasteaeda Terviseamet või perearst) rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.19 Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

4. TURVALISUSE TAGAMINE
4.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.5 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse, lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta.
4.6 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.7 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.8 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.9 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.10 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.11 Lasteaia mängualale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
4.12 Lapse turvalisuse tagamiseks lubame lastel jalgrattaga ja tõukerattaga sõita ainult kiivriga.
4.13 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
4.14 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.15 Lapsed ei kanna lasteaias ehteid (ketid, igasugused kõrvarõngad, prossid vms.)Eriline tähelepanu kullast ja muust vääris-metallist ehetele. Rühma töötajad ei vastuta laste ehete kadumise, purunemise eest.
4.16 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.17 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.18 Lasteaed ei vastuta kaasa võetud jalgrataste ja kelkude säilimise ning turvalise hoidmise eest.

5. SUVINE TÖÖKORRALDUS
5.1 Suveperioodil (1. juuni- 31. august) võivad lasteaiarühmad olla ühendatud.
5.2 Hoolekoguga kooskõlastatult võib suvel lasteaed rakendada asutuse ajutist sulgemist kuni üheks kuuks.
5.3 Lasteaia ajutisel sulgemisel korraldab direktor vajadusel lapse paigutamise teise lasteaeda.

KINNITATUD: Pärnu Lasteaed Päikesejänku hoolekogu otsusega, protokoll nr3, 25.03.2015.a.